jehoova tunnistajad eestis

Kas Jehoova tunnistajatel on tõde?

Kes on Jehoova Tunnistajad?

Jehoova tunnistajad elavad rangete moraalinormide järgi, mis põhinevad fundamentalistlikul Piibli tõlgendusel. Nad on tuntud järgijate leidmiseks tehtavate pingutuste poolest, levitades ustel Vahitorni kirjandust.

Vahitorni peamine sõnum on:

  • Jehoova üksi on Jumal
  • Peagi muudab Jumal maa igikestvaks paradiidiks

Asja varjukülg on, et paradiisile eelneb Harmagedoon, Jumala sõda, mille käigus miljardid Jehoova tunnistajateks mitte saanud inimesed igaveseks hävitatakse.

 

"On miljardeid inimesi, kes ei tunne Jehoovat. Teadmatuses teevad paljud neist asju, mida Jumala Sõna hukka mõistab. Kui nad jätkavad sellist teguviisi, on nad nende hulgas, kes hävivad suures viletsuses."
- Vahitorn 01.10.1993, lk 19

 

Pääste sõltub usuvahetusest ja sidemete piiramisest maailma inimestega

 

"Kuigi mõningane kontakt ilmalike inimestega on möödapääsmatu - tööl, koolis ja mujal - peame olema valvsad hoidumaks tagasitõmbamise eest selle maailma surmatoovasse atmosfääri"
- Vahitorn 15.09.1987, lk 12

 

Jehoova tunnistajad liigituvad range kontrolliga religiooniks, sest nende juhid väidavad muuhulgas järgmist:

  • olevat valitud Jumala Püha Vaimu poolt
  • õpetavad ainsana tõtt
  • pääste on võimalik vaid nende kaudu
  • vaidlematu allumine on vajalik
  • eriarvamusele jõudjad tuleb eemaldada ja neid vältida

Juhid kannavad tiitlit "Ustav ja mõistlik sulane" ning väidavad:

 

"Kuna Jehoova ja Jeesus Kristus usaldavad täielikult ustavat ja mõistlikku sulast, kas ei peaks siis meie tegema sedasama?"
-Vahitorn 15.02.2009, lk 27

 

 

"Kõik, kes tahavad mõista Piiblit, peavad tunnustama, et 'jumalik tarkus' võib saada teatavaks ainult Jehoova valitud suhtluskanali, ustava ja mõistliku sulase kaudu"
-Vahitorn 01.10.1994, lk 8

 

Eemaldamine

Vahitorni ühingu õpetuse üks murettekitavamaid osi on eemaldamine.

 

"Sellise kahetsematu patustaja välja viskamist ning seejärel vältimist nimetavad Jehoova tunnistajad sobivalt "eemaldamiseks" ... Lihtne "tere" kellelegi võib olla esimeseks sammuks, mis viib vestluseni või isegi sõpruseni. Kas tahaksime teha seda esimest sammu eemaldatud isiku suhtes?"
- Vahitorn 15.09.1981, lk 22,25

 

Tunnistaja võib saada eemaldatud avalikult mistahes õpetuse või toimimisviisi küsimuse alla seadmises või seetõttu, et lakkab uskumast, et "sulane" on Jumala poolt juhitud. Seejärel väldivad teda kõik tema tunnistajatest pereliikmed ning sõbrad. See põhjustab tohutu emotsionaalse trauma. Igaüks, kes kaalub ristimist, peaks olema täielikult teadlik Vahitorni ajaloost, õpetustest ning toimimisviisidest enne sellise siduva sammu tegemist.

Üles kasvamine Jehoova tunnistajana

Olla kasvatatud Jehoova tunnistajana on unikaalne kogemus, millel võib olla mitmesuguseid tagajärgi. Ühestküljest toetatakse tugevaid armastavaid perekondi. Irooniliselt on see aga otse vastupidine nende suhtes, kes otsustavad religioonist loobuda. Hinnanguliselt võtab vanemate religiooni üle kolmandik Jehoova tunnistajate lastest. Eemaldatute peredel kästakse vähendada kontakt absoluutse miinimumini:

 

"Kas täielik vältimine on siiski vajalik? Jah ... Ustavad kristlikud pereliikmed ei otsi vabandusi, et läbi käia eemaldatud sugulasega, kes ei ela kodus"
- Hoidkem endid Jumala armastuses, 2008, lk 207

 

Jehoova tunnistajana kasvatatud lastel areneb ebatavaline maailmapilt. Nad mitte ainult ei taju, et armastus on tingimuslik, sõltudes religiooni jäämisest, vaid nad ka õpivad järgmisi ebatavalisi ideid.

Ei saa kunagi vanaks

 

"Kui sa oled noor inimene, on sul vaja vaadata silma tõsiasjale, et sa ei saa praeguses asjadesüsteemis kunagi vanaks. Miks mitte? Sest kõik Piibli prohvetiennustuste täitumise kohta käivad tõendid näitavad, et see rikutud süsteem on lõppemas mõne aasta jooksul... Seetõttu noore inimesena ei tee sa kunagi karjääri, mida see süsteem pakub. Kui sa oled praegu keskkoolis ning mõtled ülikooliharidusele, tähendab see nelja, võibolla isegi kuut või kaheksat aastat enne lõpetamist ja spetsialiseerumist. Kuid kus on see süsteem selleks ajaks? Kui see pole veel kadunud, siis on käes selle kõige viimased hetked!"
- Ärgake 1969 22.05.1969, lk 15

 

Ei sure kunagi

 

"Need, kes pälvivad igavese elu õnnistuse uuel maal, ei saa vanaks ega sure"
- Vahitorn 15.04.2000, lk 16

 

Tähtpäevad

 

"Sünnipäevad ... Jõulud ... Lihavõtted. ... Me hindame väga seda, kui õpetajad võimaldavad meie lastel mitte osa võtta tegevustest, mis mingil moel tähistavad neid pühi."
- Jehoova tunnistajad ja haridus, lk 18-21

 

Ülikool

 

"Mis mõte on ülikoolis või kolledžis omandatud kõrgharidusel? … Selline haridus raiskab väärtuslikke noorusaastaid mis võiksid leida paremat kasutust Jehoova teenistuses"
- Vahitorn 15.04.2008, lk 4

 

Ilmalikud inimesed

 

"... enamus inimesi maailmas on 'surnud oma üleastumistes'"
- Meie Kuningriigiteenistus detsember 1986, lk 1

 

 

"Samuti peame olema valvel üleliigse läbikäimise suhtes ilmalike inimestega"
- Vahitorn 15.02.1994, lk 24

 

Sport

 

"Me usume, et osalemise kaudu orgniseeritud spordis satuksid tunnistajatest noorukid ebasobivasse seltskonda."
- Jehoova tunnistajad ja haridus, lk 23

 

Ajalugu

Vahitorn väidab, et Jehoova tunnistajad on alati olemas olnud.

 

"Jehoova tunnistajate ajalugu on ligi 6000 aasta pikkune..."
- Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose, lk 8

 

Tegelikkuses asutas usuliikumise "pastor" Russell aastal 1879, lüües grupina lahku adventistidest. Vahitorn ei ole suutnud tuua esile konkreetset gruppi 1800 aasta jooksul apostlite ning Russelli vahel, kes säilitas kõik tõelisele kristlasele vajalikud omadused nii, et olla Jumalale vastuvõetav.

Russelli peamine õpetus, et suur viletsus algab aastal 1914, võeti üle adventistidelt ning see oli põimitud tollal populaarse püramidoloogiaga.

 

"Seega annab püramiid tunnistust sellest, et 1914 aasta lõpp on raskete aegade algus, selliste, mida ei ole nähtud enne ja milliseid ei tulegi"
- Thy Kingdom Come, 1916, lk 342

 

Fundamentaalne doktriin

Mitmed Vahitorni doktriinid põhinevad objektiivse aluseta oletustel.

Veri

Igal aastal sureb Jehoova tunnistajaid, kes keelduvad verest usulahu tõlgenduse tõttu pühakirjas toodud vere söömise keelu osas. Selle doktriini õigsuse seab kahtluse alla selle ajalugu.

  • enne 1945. aastat lubas Vahitorn vereülekandeid
  • 1945 aastal keelati igasugused vere ja kõigi verefraktsioonide ülekanded
  • alates aastast 2000 on paljud fraktsioonid taas lubatud

Keda tuleks pidada vastutavaks nende eest, kes surid enne 2000. aastat nendest verefraktsioonidest keeldumise tõttu, mille kasutamist nüüd peetakse Jumalale vastuvõetavaks? Kas võiks lubada surra oma lapsel vereülekandest keeldumise tõttu?

607-1914

Vahitorni väide viimaste päevade algamise kohta aastal 1914 põhineb Jeruusalemma langemisel Baabüloni vägedele aastal 607 e.m.a. Laialdaselt tunnustatud seisukoht ajaloolaste hulgas on aga, et Jeruusalemm langes aastal 587 e.m.a. Need on samad ajaloolased, keda Vahitorn võtab arvesse teiste prohvetiennustuste tõlgendamisel.

Kuigi nad väidavad, et 607 on möödapääsmatu Piibli prohvetiennustuste mõistmiseks, ei ole see nii. Jeruusalemm võis langeda aastal 587 ning see sobiks kokku pühakirjaga. Tegelik põhjus 607 kasutamiseks on 1914, mis on Vahitorni doktriini nurgakiviks ning mille vääraks tunnistamiseks on mängus liialt palju huvisid.

Jehoova

Vahitorn väidab, et Jehoova kummardamine ja selle nime kasutamine on eelduseks pääste saamisele, kuigi seda nime ei esine üheski tuhandetest vanades Uue Testamendi käsikirjades. Vahitorn on meelevaldselt lisanud seda nime 237 korda Uue Maailma Tõlke Uue Testamendi osasse, et paremini toetada enda esitatavat Piibli tõlgendust.

Kas Vahitorni saab usaldada?

Vahitorni ühingu juhid taotlevad täielikku usaldust:

 

"Asi on selles, et kristlased usaldavad täielikult oma taevast Isa; nad ei sea küsimuse alla seda, mida ta ütleb neile oma kirjaliku sõna ja organisatsiooni kaudu"
- Vahitorn 15.07 1974, lk 441

 

Kas organisatsioon väärib küsitamatut allumist?

 

"...me peame tõestatud faktiks seda, et selle maailma kuningriikide lõplik lõpp ja Jumala Kuningriigi täielik jõusseseadmine viiakse lõpule 1914 aasta lõpus"
- The time is at hand 1889, lk 101

 

Võrdleme seda sellega, mida väidetakse olevat öeldud:

 

"... Jehoova tunnistajad osutasid aastakümneid varem aastale 1914 kui "asjadesüsteemi lõpetuse" algusele"
- Ärgake 22.01.1973, lk 8

 

Kas see on tõde?

Vahitorn on apokalüptiline, lõpu-aja religioon. Lisaks valeennustusele, et Harmagedoon saab läbi 1914. aasta oktoobriks (Vahitorn 01.15.1892, lk 23), analüüsigem järgmisi väiteid.

 

"... 1925 aastal võime olla tunnistajaks ustavate Iisraeli meeste tagasipöördumisele surmast ja täielikule taastamisele täiuslike inimestena, tehtuna nähtavateks õiguslikeks uue asjadesüsteemi esindajateks Maal"
- Miljonid nüüd elavad ei sure iialgi, lk 28

 

 

"... Jumala antud tööriist kõige efektiivsemaks tööks neil järelejäänud kuudel enne Harmagedooni"
- Vahitorn 15.09 1941, lk 288

 

 

"Peagi, 20. sajandi jooksul, algab "Jehoova päeva lahing" tänapäevase Jeruusalemma kujutise, Ristiusumaailma, vastu"
- The Nations Shall Know That I Am Jehovah, 1971, lk 216

 

 

"Mõned sellest generatsioonist võivad elada sajandi lõpuni. Kuid on palju märke, et "lõpp" on viimasest palju lähemal"
- Vahitorn 01.05 1984, lk 18-19

 

Vahitorni ühingu ennustused on järjepidevalt osutunud valeks, näidates, et Jumal ei juhi seda, mida selle liidrid avaldavad.

Millist mõju on avaldanud need valed selle religiooni pühendunud järgijatele?

 

"On kuulda aruandeid vendadest, kes müüvad oma kinnisvara ja teevad plaane lõpetada oma järelejäänud päevad selles vanas süsteemis, olles pioneerteenistuses. Kahtlemata on see parim viis veeta seda üürikest aega enne selle kurja maailma lõppu"
- Meie Kuningriigiteenistus, Mai 1974, lk 3