jehoova tunnistajad eestis

Hirm ja mõttekontroll

Hirm ja mõttekontroll


Keegi ei liitu kultussektiga. Keegi ei liitu millegagi, millest nad ootavad kahju saamist. Sa liitud usuorganisatsiooniga, sa liitud poliitilise organisatsiooniga ja sa liitud inimestega, kes sulle tõeliselt meeldivad” - Jonestown’i intsidendist eluga pääsenu.


Religioonil on jõud panna inimesi uskuma ebarealistlikke õpetusi ja osalema ennasthävitavas käitumises. Mõned näited sellest on:

  • enesetapusektide liikmed ja enesetaputerroristid, kes ohverdavad omaenda elu ja tapavad süütiud ühiskonna liikmeid

  • vanemad, kes lasevad oma lapsel surra, keeldudes teatud liiki meditsiinilisest abist

  • isad ja emad, kes on juhendatud vältima oma lapsi, või lapsed, kes väldivad oma vanemaid ja õdesid-vendi kogu elu, ettekäändeks religioossed erimeelsused või moraalinormid


See artikkel võtab kokku mahuka materjali uurimusest poliitilise ja religioosse kontolli tehnikate teemal, et selgitada taolist käitumist.


Pöördeliselt tähtis kontseptsioon, mida iga Jehoova tunnistate hulka kuuluv isik peab mõistma, on see, et nad ei ole unikaalsed; ei usulise õpetuse, kontrolli tehnikate ega armastuse väljendamise osas. Peamised tunnused, mida iga mõttekontrolli viljelev grupp esile toob, on:

  • juhtkond on ära teeninud täieliku, küsitamatu kuulekuse

  • nemad üksi on unikaalsed ja õpetavad tõde

  • pääste on võimalik ainult selle grupiga läbikäimise kaudu

  • vastased tuleb rangelt eraldada ja neid tuleb vältida


Kultussektide kohta informatsiooni esitamisele keskendunud veebisaitide hinnangul on ainult Ameerikas üle 3000 organisatsiooni, kes vastavad sellele kirjeldusele ning 10000 ülemaailmselt. Selliseid gruppe on seinast seina, üksikutest järgijatest miljoniteni. Vahitorni Ühing sobitub täielikult nende kriteeriumitega ning seetõttu on klassifitseeritud kui “kõrge kontrolliga grupp”, esinedes enamikes kultussektide nimekirjades.


Lifton


Sunduslik veenmine” on akadeemiline termin ajupesu ja mõttekontrolli kohta. Esimese mahuka uuringu, mis näitas, kuidas ära tunda mõttekontrolli rakendavaid organisatsioone, tegi Robert Lifton 1950.-ndatel aastatel. Täpsemalt uuris ta Hiina kommunistide tehnikaid.


Robert J. Lifton viis läbi murrangulise uuringu tehnikate osas, millega edukalt muudeti vangistatud Ameerika piloodid kommunistliku ideoloogia siirasteks toetajateks. Uuring on avaldatud 1961 aastal raamatus “Mõttereform ja totalitarismi psühholoogia: Uuring ajupesu kohta Hiinas”. See uuring on aluseks uurimaks religioone, mis kasutavad sarnaseid taktikaid, et panna järgijaid uskuma, et nemad üksi õpetavad tõde. Lifton pani kirja 8 punkti, mis näitavad, et grupp kasutab “sundusliku veenmise” tehnikaid ehk “mõttereformi”, tehnikaid, mis leiavad kultussektide juures laialdast kasutust.


Teine juhtiv ekspert antud alal on Dr. Margaret Singer. Dr Singer võtab Liftoni 8 punkti kokku järgmiselt. Kõik 8 punkti sobituvad tihedalt Vahitorni Ühingu õpetustega; lisatud on näited tüüpilistest Vahitorni arutluskäikudest, et näidata, kui täpselt need kokku langevad.


1. Keskkonna kontroll. Paljude või kõigi suhtlusmeetodite piiramine nendega, kes on grupist väljaspool. Raamatud, ajakirjad, kirjad ja külaskäigud sõprade ja pere juurde kuuluvad piiramisele. “Tulgem välja ja eraldugem!”

Valet religioosset propagandat mistahes allika kaudu tuleb vältida nagu mürki! Tõepoolest, kuna Jumal on kasutanud ustavat ja mõistlikku sulast, et tuua meieni igavese elu sõnad, siis miks peaksime iial tahtma vaadata kuskile mujale?” Vahitorn 01.11.1987, lk 20


Samuti peame olema valvel liigse läbikäimise osas ilmalike inimestega. Võib-olla on see naaber, sõber koolist, töökaaslane või äripartner. Me võime mõelda “Ta peab Tunnistajatest lugu, elab puhast elu ja me isegi räägime vahete-vahel tõest”. Siiski, teiste kogemus näitab, et ajapikku võime leida end eelistamas sellise inimese seltskonda isegi vaimse venna või õe omale. Mis on mõned sellise sõpruse ohud?” Vahitorn 15.02.1994, lk 24


2. Manipuleerimine müstikaga. Potentsiaalne grupiga liituja veendub kõrgemas eesmärgis ja erilises kutsumuses, mille grupp on saanud üleloomuliku nähtuse või kohtumise, näiteks väidetava imeteo või prohvetliku ennustuse kaudu.

Russell

Siis ma mõistsin, miks Jumal oli juhtinud mind selleni aeglaselt ja ettevaatlikult. Ma vajasin erilist südame ettevalmistamist, et et võiksin täielikult hinnata kõike mida see sisaldas, ja ma sain seda rohkem kinnitust, et see ei olnud mu enese tarkusest; sest kui see oleks enese tarkusest, siis miks ei võinud see tulla ühtäkki korraga?” Zion’s Watch Tower 1906 Jul 15.07, p.234

Rutherford

Valgustatus tuleb Jehoovalt… ja seda antakse ustavatele võitutele… jääki juhendavad Jumala inglid. Jääk ei kuule kõrvaga kuuldavat häält, kuna see ei ole vajalik. Jehoova on seadnud oma hea meetodi mõtete edastamiseks võitute meeltesse” Preparation, lk 64

Tänapäevane Juhtiv Kogu

Igaljuhul, me ei saa loota headele suhetele Jehoovaga, kui me ignoreerime neid, kelled Jeesus on pannud hoolitsema oma vara eest. Ilma ustava ja mõistliku sulase abita ei mõistaks me ei Jumala Sõnast loetu tõelist tähendust ega seda, kuidas seda ellu rakendada” Uurigem pühakirja iga päev 2012, 04.03.2012


"Asi on selles, et kristlased usaldavad täielikult oma taevast Isa; nad ei sea küsimuse alla seda, mida ta ütleb neile oma kirjaliku sõna ja organisatsiooni kaudu" Vahitorn 15.07 1974, lk 441


Tänapäeval annab Jehoova juhiseid ustava ja mõistliku sulase kaudu” Pane tähele ennast ja kogu karja, lk 13


3. Puhtuse nõue. Grupi eriline eesmärk on mingi muutuse saavutamine, olgu see globaalne, sotsiaalne või isiklik. “Täiuslikkus on võimalik ainult siis, kui liige jääb gruppi ja on pühendunud”


Tulemuseks olev sõnavabadus teeb Jehoova rahvast värskendava oaasi vägivaldses maailmas” Vahitorn 01.07.2002, lk 17


Kas sina viibid Jehoova Tunnistajate Kuningriigisaalis peetavatel koosviibimistel? Seal näed sa inimesi, kes on väga erinevad kõigist teistest! Kes need inimesed on ja miks on nad nii erinevad? Me oleme Jumala rahvas ja me oleme erinevad seetõttu, et kanname suurimat nime kõigist nimedest, kogu meid ümbritseva universumi imede auväärse Looja nime” Vahitorn 01.15.1988, lk 10


4. Ülestunnistuse kultus. Ebaterve eneseavamine sekti liikmete ees. See leiab sageli aset grupi avalikel kokkusaamistel, hõlmates minevikus tehtud pattude ja ebatäiuse tunnistamist ning isegi gruppi puudutavaid kahtlusi ja selle juthide pädevuses kahtlemist.


Seega, kui kahtlused, nurin või ärataganemine ähvardavad sind vaimselt saastada, raiu nad kiirelt ära! (vrd Mt 5:29, 30). Otsi abi kogudusevanematelt.” Vahitorn 01.10.1989 lk 18


Kindlasti ei ole lihtne tunnistada teistele tegusid, mille üle sul on häbi, ning otsida andestust. See nõuab sisemist julgust.” Vahitorn 01.06.2001 lk 31


Kui ta ei tee seda mõistliku aja jooksul, peaks mure koguduse puhtuse pärast ajendama sind rääkima asjast vanematele” Vahitorn 15.10.1989 lk 14-15


Tööandjatel on õigus oodata oma kristlikelt töötajatelt, et nad ‘ilmutaksid täielikku lojalsust’, kaasa arvatud konfidentsiaalsuse nõuetest kinni pidamise osas. Võib aga ette tulla olukordi, kui ustav jumalateenija, ajendatud oma isiklikest Jumala Sõnal põhinevatest veendumustest, peab kõrvale kalduma või isegi rikkuma konfidentsiaalsuse nõuet kõrgemate, ülima seaduse nõuete tõttu. Vaja läheb julgust ja taktitunnet. Eesmärgiks ei ole luurata teise vabaduse järele vaid aidata eksijaid ja hoida kristlikku kogudust puhtana” Vahitorn 01.09.1987 lk 15


5. Püha teadus. Grupi maailmavaade on absoluutselt õige ja piisav selgitamaks kõike. Õpetus ei ole ette nähtud parandusettepanekute tegemiseks ega küsimuse alla seadmiseks. Täielik nõustumine kogu õpetusega on nõutav.


Esiteks, kuna “ühtsus” tuleb säilitada, peab küps kristlane olema ühtne ja täielikus harmoonias kasusklikega usu ja tõekspidamiste osas. Ta ei kaitse ega rõhuta isiklikke arvamusi ega mõlguta omaenda ideid seoses Piibli mõistmisega” Vahitorn 01.08.2001 lk 14


Jehoova kasutab oma organisatsiooni, et õpetada ja toita oma rahvast. Seetõttu usu kahtlustamata tõde, mida toob esile “ustav ja mõistlik sulane”” Vahitorn 01.09.1962 lk 524


See fenomen loob “must-valge mõtlemise” keskkonna:


Kui lakkame aktiivselt toetamast Jehoova tööd, hakkame järgima Saatanat. Ei ole olemas kuldset keskteed.” Vahitorn 15.07.2011 lk 18


6. Retooriline keelekasutus. Grupi sees tekib uus sõnavara. Grupi liikmed “mõtlevad”, tuginedes abstraktsete ja kitsarinnaliste parameetritele, mis on tuletatud grupi õpetusest. See terminoloogia on piisav piiramaks grupi liikmete kriitilist mõtlemist ja kindlustamaks “mus-valget” mentaliteeti. Retoorilised terminid ja klišeed suunavad eelarvamusliku mõtlemise poole.


‘tõde’, ‘uus süsteem’, ‘ilmalikud inimesed’, ‘eemaldama’, ‘Jehoova Organisatsioon’, ‘korduskülastused’, ‘ukselt uksele’, ‘teokraatlik’, ‘jääk’


7. Doktriin enne inimest. Grupivälised kogemused ja gruppi kuulumisega seotud kogemused on kitsalt ja kindlalt tõlgendatavad õpetusele tuginedes, isegi kui isiklikult kogetu ei lähe õpetusega kokku.


Maailm on täis õnnetust ja üldjuhul on inimestel sünged tulevikuväljavaated. Sellegipoolest on meil helge väljavaade, teades, et ühel päeval on kogu kurbus minevikku kuuluv nähtus.” Meie Kuningriigiteenistus 01.2002 lk 1


8. Elu pakkumine. Pääste on võimalik ainult gruppi kuulumise kaudu. Need, kes lahkuvad grupist, on hukule määratud.


Ainult Jehoova tunnistajatel […] on Pühakirjal põhinev lootus elada üle seda hukule määratud Saatana poolt juhitavat süsteemi ees ootav lõpp” Vahitorn 01.09.1989 lk 19


Aeg-ajalt on Jehoova rahva seast kerkinud esile neid, kes sarnaselt Saatanaga on omaks võtnud sõltumatu, vigu otsiva hoiaku… Nad ütlevad, et piidab sellest, kui lugeda vaid Piiblit, kas üksi või väikeste gruppidena kodudes. Kuid huvitaval kombel, sellise ‘Piibli lugemise’ teel on nad pöördunud tagasi ärataganejate doktriinide poole, mida õpetavad Ristiusumaailma juhtide katekismused…Vahitorn 15.08.1981 lk 29


Pöörduda ära Jehoovast ja tema organisatsioonist, võidelda “ustava ja mõistliku sulase” valitud suuna vastu ja loota vaid isiklikule Piibli lugemisele ja mõistmisele on kui saada üksikuks puuks kõrbenud maal” Vahitorn 01.06.1985 lk 20


Ilma Jehoova juhatuseta tundsin palju kurbust ja südamevalu”, ütleb üks noor naine, kes teatud ajaks lahkus Jumala organisatsioonist. “Püüdsin sulanduda maailma, kuid kuna ma polnud tõeliselt nagu teised, lükkasid nad mu tagasi. Tundsin end kui eksinud laps, kes vajab, et isa teda juhataks. Siis mõistsin, et vajan Jehoovat. Ma ei tahtnud enam kunagi elada temast sõltumatuna.” Vahitorn 01.10.1998 lk 10-11


Kui ärataganejad üle maailma hävitatakse, mis põhjust saab veel kellegi olla, kahtlemaks paradiisis osaks saavas elus?” Meie Kuningriigiteenistus 09.1973 lk 6
Lifton pani erinevate mõttekontrolli viljelevate gruppide juures tähele korduvat mustrit. Kokkuvõtteks: juhid väidavad müstilist juhatuse allikat, väidavad end olevat ainsad tõe ja pääste allikad, ei kannata küsitavaks pidamist, nõuavad liikmetelt enda eraldamist muust maailmast ja karistavad lahkujaid vältimistaktikaga. See kõik on Vahitorni Ühingu õpetuse absoluutne alustala ja nurgakivi.