jehoova tunnistajad eestis

Steven Hassani BITE-mudel

 

Mõttekontrolli peetakse sageli ähmaseks müstiliseks protseduuriks, mida ei saa konkreetsete terminite abil defineerida. Tegelikkuses tähendab mõttekontroll teatud komplekti meetodeid ja tehnikaid (nt hüpnoos ja mõtete tõkestamine), mille abil mõjutatakse seda, kuidas isik mõtleb, end ümbritsevat tunnetab ja tegutseb. Nagu paljud muudki oskused, ei ole mõttekontroll kui selline iseenesest ei hea ega halb. Näiteks võib heatahtlikku mõttekontrolli kasutada selleks, et aidata inimestel suitsetamist maha jätta, mõjutamata nende käitumist muudes valdkondades. Mõttekontroll muutub kahjulikuks, kui kontrolli omaja on väline ning kasutab kontrolli selleks, et šaboteerida isiku võimet iseseisvalt mõelda ja tegutseda.

 

Kultussektide poolt kasutatuna rakendatakse mõttekontrolli selleks, et lõhustada isiku personaalne identiteet ning ehitada see üles sekti juhtide ettekujutuse kohaselt. BITE-mudel on välja töötatud selleks, et aidata kindlaks teha, kas üks või teine grupp rakendab pahatahtlikku mõttekontrolli. BITE-mudel aitab mõista, kuidas sektid suruvad alla liikmete isikupära ja loomingulisuse. BITE on lühend sõnadest Behavior (Käitumine), Intellect (Mõistus), Thoughts (Mõtted) ja Emotions (Emotsioonid).

 

On tähtis mõista, et kahjuliku mõttekontrolli saab tuvastada, kui nende nelja komponendi summaarne tulemus edendab sõltuvust ja kuulekust mingi juhi või eesmärgi suhtes. See ei tähenda, et iga üksik nimekirja punkt peab olemas olema. Mõttekontrolli all olevad kultuse liikmed võivad elada omaette eluasemetes, käia täiskohaga tööl, olla abielus ja kasvatada lapsi ning samal ajal olla võimetud iseseisvalt mõtlema ja tegutsema.

 

BITE Mudel
I. Käitumise kontroll
II. Informatsiooni kontroll
III. Mõtlemise kontroll
IV. Emotsioonide kontroll

Käitumise kontroll

1. Isiku füüsilise olukorra kontrollimine
2. Juhtimine, kus, kuidas ja kellega liige elab ja seltsib või keda väldib
3. Millal, kuidas ja kellega on liige seksuaalsuhetes
4. Kontroll välimuse (nt riietus ja soeng) üle
5. Söömisharjumuste mõjutamine: mida tohib süüa, millal paastuda
6. Uneharjumuste ja unepuuduse mõjutamine
7. Rahaline ärakasutamine, manipuleerimine või sõltuvus
8. Vaba aja, meelelahutuse või puhkuse piiramine
9. Suur osa ajast kulub grupiviisilise või omaette indoktrineerimise rituaalide peale
10. Kaalukate otsuste korral loa küsimine
11. Mõtete, tunnete ja tegude (enda või teiste) kohta ülematele ette kandmine
12. Piits ja präänik käitumise muutmiseks, positiivne ja negatiivne
13. Individualismi maha tegemine, "grupiviisilise mõtlemise" propageerimine
14. Arvukate reeglite ja eeskirjade kehtestamine

Informatsiooni kontroll

1. Eksitamine:
   a. Informatsiooni sihilik tagasi hoidmine
   b. Informatsiooni moonutamine, et teha see vastuvõetavamaks
   c. Liikmetele süstemaatiliselt valetamine
2. Kultusevälistele infoallikatele ligipääsu piiramine või keelamine, näiteks:
   a. Internet, TV, raadio, raamatud, artiklid, ajalehed, ajakirjad, muu meedia
   b. Kriitiline informatsioon
   c. Endised liikmed
   d. Hoida liikmed hõivatud, et neil poleks aega mõelda ja uurida
   e. Telefoni, arvuti ja interneti kasutamise kontrollimine
3. Informatsiooni liigitamine sisemiseks ja välimiseks
   a. Informatsioonile vaba ligipääsu piiramine
   b. Informatsioonile ligipääsu diferentseerimine vastavalt positsioonile ja ülesandele
   c. Juhtkond otsustab, kes, millal ja mida teadma peab
4. Teiste liikmete järele nuhkimise julgustamine
   a. Viia sisse "sõbra süsteem", et liikme järele vaadata ja teda kontrollida
   b. Kõrvalekalduvate mõtete, tegude ja tunnete raporteerimine juhtkonnale
   c. Tagamine, et grupp jälgiks isiku käitumist
5. Kultuse-siseselt toodetud informatsiooni ja propaganda massiline kasutamine, näiteks:
   a. Uudiskirjad, ajakirjad, kroonikad, helikassetid, videolindid, YouTube, filmid, jne
   b. Kultuse-väliste allikate seisukohtade väärtsiteerimine või nende kontekstist välja rebimine
6. Ülestunnistuse pahatahtlik kasutamine
   a. Informatsiooni patustamise kohta kasutatakse isikupära summutamiseks ja selle piiride hägustamiseks
   b. Andestuse või õigeksmõistmise kinni pidamine
   c. Mäluga ja võimalike mälestustega manipuleerimine

Mõtlemise kontroll

1. Liikmetelt nõutakse grupi doktriini omaks võtmist absoluutse "tõena"
   a. Grupi reaalsustaju muutmine oma reaalsuseks
   b. Must-valge mõtlemise juurutamine
   c. Otsustamine, mis on õige ja mis vale
   d. Inimeste liigitamine "meieks" ja "nendeks" (sisemised vs välimised)
2. Isiku nime ja identiteedi muutmine
3. Spetsiifiline keelekasutus ja klišeed, mis piiravad teadmisjanu, peatavad kriitilised mõtted ja taandavad keerulised nähtused lihtlabasteks märksõnadeks
4. Ainult 'õigete ja kohaste' mõtete soosimine
5. Hüpnootiliste tehnikate kasutamine liikme mentaalsete seisundite muutmiseks, kriitilise mõtlemisvöime halvamiseks ja isegi tema ealise arengu tagasi pööramiseks
6. Mäluga manipuleerimine ja tõele mittevastavate mälestuste tekitamine
7. Mõtlemist peatavate tehnikate õpetamine, mis tõkestab reaalsustaju negatiivsete mõtete blokeerimise ja vaid positiivsete mõtete lubamise kaudu, näiteks:
   a. Eitamine, lihtsustamine, õigustamine, soovmõtlemine
   b. Koos laulmine
   c. Mediteerimine
   d. Palvetamine
   e. Keeltega rääkimine
   f. Ümisemine
8. Ratsionaalse analüüsi, kriitilise mõtlemise ja konstruktiivse kriitika tagasilükkamine
9. Keelata kriitilised küsimused juhtkonna, doktriini või reeglite kohta
10. Kõigi teiste ususüsteemide liigitamine vääradeks, kahjulikeks või mõttetuteks

Emotsioonide kontroll

1. Tunnete mitmekesisusega manipuleerimine ja selle piiramine – osa emotsioone ja/või vajadusi liigitatakse kurjadeks, pahadeks või isekateks
2. Õpetatakse emotsioonide kontrolli tehnikaid, et blokeerida koduigatsust, viha, kahtlusi
3. Panna liige arvama, et probleemid on alati tema süü, mitte grupi ega juhtkonna süü
4. Edendada väärtusetuse- ja süütundeid, näiteks:
   a. Süütunne isikupära tõttu
   b. Sa ei ela oma võimete vääriliselt
   c. Su perekond on puudulik
   d. Su minevik on must
   e. Sul on valed sõbrad
   f. Sinu mõtted, tunded ja teod on väiklased või isekad
   g. Sotsiaalne süütunne
   h. Süütunne mineviku parast
5. Hirmu sisestamine, näiteks selliste asjade suhtes:
   a. Iseseisev mõtlemine
   b. Väline maailm
   c. Vaenlased
   d. Pääste kaotamine
   e. Grupist lahkumine või selle poolt väldituks saamine
   f. Teiste halvakspanu
6. Emotsionaalsed äärmused - vaheldumisi armastusega pommitamine ja ütlemine, et sa oled kohutav patustaja
7. Rituaalne ning kohati avalik pattude tunnistamine
8. Foobiaga indoktrineerimine: ebareaalsete hirmude sisestamine grupist lahkumise või juhtkonna küsimuse alla seadmise suhtes
   a. Mingisugune õnn ega rahuldus väljaspool gruppi ei ole võimalik
   b. Lahkumise kohutavad tagajärjed: põrgu, deemonid, haigused, õnnetused, enesetapp, hulluks minemine
   c. Lahkujate vältimine; sõprade, pere ja sugulaste poolt hülgamise hirm
   d. Lahkumiseks pole heaks kiidetud põhjust; lahkujad on nõrgad, sõnakuulmatud, mitte-vaimsed, ilmalikud, ajupestud või raha, seksi ja meelelahutuse kütkes
   e. Endiste liikmete ja nende perede ähvardamine

 

Selle teema põhjalikum käsitlus inglise keeles asub siin.